Příměstské tábory spolku Little Monkeys jsou hrazeny z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen "OPZ").

registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009889, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.

koňský tábor   OBSAZENO

baletní tábor   OBSAZENO

taneční tábor   OBSAZENO

anglický tábor   OBSAZENO