Povinné dokumenty

Příměstské tábory spolku Little Monkeys hrazeny z Operačního programu Zaměstnanost (registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009889, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou), a proto je nutno k závazné přihlášce doložit ORIGINÁLY PODEPSANÝCH DOKUMENTů, které naleznete níže. 

Dokumenty budeme vybírat na začátku jednotlivých táborů.

"Monitorovací list podpořené osoby" a "Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce" MUSÍ vyplnit jak MATKA, tak OTEC dítěte