Povinné dokumenty

Příměstské tábory spolku Little Monkeys hrazeny z Operačního programu Zaměstnanost (registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009889, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou), a proto je nutno k závazné přihlášce doložit ORIGINÁLY PODEPSANÝCH DOKUMENTů, které naleznete níže. 

Pokyny k vyplnění dokumentů:

Čtěte, prosím pečlivě, dítě může být na tábor přijato jen v případě dodání všech dokumentů.(Podpořenou osobou není dítě, ale rodič)

1.    Monitorovací list podpořené osoby

  • V případě rodičů žijících v jedné domácnosti nebo střídavé péče vyplní matka i otec.
  • V případě svěření dítěte do péče zákonného zástupce vyplní pouze tento rodič

2.   Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Vyberte si, prosím formulář odpovídající Vašemu postavení na trhu práce.

Formulář vyplňují oba rodiče nebo osoby žijící ve společné domácnosti. Je-li dítě ve střídavé péči, formulář musí vyplnit oba rodiče. Jsou-li rodiče rozvedení a dítě není ve střídavé péči, formulář vyplňuje pouze ten rodič, se kterým dítě žije.

  • osoby zaměstnané vyplní Potvrzení o pracovněprávním vztahu
  • osoby nezaměstnané vyplní Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce
  • osoby v rekvalifikaci a studující vyplní Potvrzení o studiu či účasti na rekvalifikaci
  • OSVČ vyplní Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ a společně s ostatními dokument dodá pak toto potvrzení

U sourozenců stačí výše uvedené dokumenty (Monitorovací list, Potvrzení o postavení na trhu práce) dodat pouze jednou (otec i matka dle výše uvedených pokynů).

Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než 1 měsíc před konáním tábora.

3.   Souhlasy GDPR

Dokument musí být vyplněn za každé dítě

4.   Potvrzení o bezinfekčnosti

Toto potvrzení musí být vyplněno za každé dítě. Odevzdává se při nástupu na tábor s datem prvního dne tábora.

5.   Kartička zdravotní pojišťovny

Doneste, prosím kopii první den tábora

6.   Čestné prohlášení o svěření dítěte do péče

V případě, že jsou rodiče rozvedení a dítě není ve střídavé péči, vyplní a dodá rodič, kterému je dítě svěřeno do péče.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte:

littlemonkeys@volny.cz, tel.: 733 307 542