Povinné dokumenty

Příměstské tábory spolku Little Monkeys jsou hrazeny z Operačního programu Zaměstnanost (registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009889, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou), a proto je nutno k závazné přihlášce doložit ORIGINÁLY PODEPSANÝCH DOKUMENTů, které naleznete níže. 


Letní kempy spolku Little Monkeys, nazvané "Příměstské tábory Little Monkeys - evidentní číslo projektu: 0182/12/KEMP/2021" jsou plně hrazeny z dotační výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nazvané LETNÍ KEMPY 2021, č. j.: MSMT- 8385/2021-1.

Z tohoto důvodu je nutno k závazné přihlášce doložit ORIGINÁLY PODEPSANÝCH DOKUMENTů, které naleznete níže.