Povinné dokumenty

Příměstské tábory spolku Little Monkeys jsou hrazeny z Operačního programu Zaměstnanost (registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015694, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou), a proto je nutno k závazné přihlášce doložit ORIGINÁLY PODEPSANÝCH DOKUMENTů, které naleznete níže.