Povinné dokumenty - příměstské tábory

Příměstské tábory spolku Little Monkeys hrazeny z Operačního programu Zaměstnanost (registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015694, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou), a proto je nutno k závazné přihlášce doložit ORIGINÁLY PODEPSANÝCH DOKUMENTů, které naleznete níže. 


POZOR - Alespoň jeden z rodičů musí mít trvalé bydliště na území MAS Podřipsko. 

Do tohoto území spadá:

Bechlín, Bohušovice nad Ohří, Brzánky, Brozany nad Ohří, Ctiněves, Černěves, Černouček, Dobříň, Doksany, Dolánky nad Ohří, Dušníky, Horní Beřkovice, Hoštka, Hrobce, Jeviněves, Kleneč, Krabčice, Kyškovice, Ledčice, Libkovice pod Řípem, Libotenice, Mnetěš, Nové Dvory, Oleško, Přestavlky, Račice, Račiněves, Roudnice nad Labem, Straškov-Vodochody, Štětí, Vědomice, Vražkov, Záluží a Židovice.

Na tábory budou přednostně přijaty děti, jejichž rodiče splňují podmínku trvalého bydliště na území MAS Podřipsko. 


Pokyny k vyplnění dokumentů:

Čtěte, prosím pečlivě, dítě může být na tábor přijato jen v případě dodání všech dokumentů.(Podpořenou osobou není dítě, ale rodič)

1.    Monitorovací list podpořené osoby

  • V případě rodičů žijících v jedné domácnosti nebo střídavé péče vyplní matka i otec.
  • V případě svěření dítěte do péče zákonného zástupce vyplní pouze tento rodič

2.   Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Vyberte si, prosím formulář odpovídající Vašemu postavení na trhu práce.

Formulář vyplňují oba rodiče nebo osoby žijící ve společné domácnosti. Je-li dítě ve střídavé péči, formulář musí vyplnit oba rodiče. Jsou-li rodiče rozvedení a dítě není ve střídavé péči, formulář vyplňuje pouze ten rodič, se kterým dítě žije.

  • osoby zaměstnané vyplní Potvrzení o pracovněprávním vztahu
  • osoby nezaměstnané vyplní Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce
  • osoby v rekvalifikaci a studující vyplní Potvrzení o studiu či účasti na rekvalifikaci
  • OSVČ vyplní Žádost o potvrzení v evidenci ČSSZ a společně s ostatními dokument dodá pak toto potvrzení

U sourozenců stačí výše uvedené dokumenty (Monitorovací list, Potvrzení o postavení na trhu práce) dodat pouze jednou (otec i matka dle výše uvedených pokynů).

Datum tohoto potvrzení nesmí být starší než 1 měsíc před konáním tábora.

3.   Souhlasy GDPR

Dokument musí být vyplněn za každé dítě

4.   Potvrzení o bezinfekčnosti

Toto potvrzení musí být vyplněno za každé dítě. Odevzdává se při nástupu na tábor s datem prvního dne tábora.

5.   Kartička zdravotní pojišťovny

Doneste, prosím kopii první den tábora

6.   Čestné prohlášení o svěření dítěte do péče

V případě, že jsou rodiče rozvedení a dítě není ve střídavé péči, vyplní a dodá rodič, kterému je dítě svěřeno do péče.

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte:

littlemonkeys@volny.cz, tel.: 604 523 638